Rss

Основні орієнтири

ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України 31.10.2011   №124)

http://ru.osvita.ua/doc/files/news/245/24565/Orientir.rar

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

Розробки виховних заходів https://drive.google.com/drive/folders/0B3g2Bpg50b8-V3l1amxaNm5sWVk?usp=sharing

Превентивне виховання https://drive.google.com/drive/folders/0B3g2Bpg50b8-dXpwQ2tUSThlQlE?usp=sharing

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зрос­таючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

Розробки виховних заходів .Формування ЗСЖ. Профілактика дитячого травматизму https://drive.google.com/drive/folders/0B3g2Bpg50b8-QUN3cWczcVVJczQ?usp=sharing

 

Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов’язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості — це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.

Розробки виховних заходів https://drive.google.com/drive/folders/0B3g2Bpg50b8-Rm83MTZsa2FRZDg?usp=sharing

Родинно-сімейне виховання. Розробки виховних заходів https://drive.google.com/drive/folders/0B3g2Bpg50b8-ZEZ0OWd4bDhOeDg?usp=sharing

 

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологіч­ного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до при­роди, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне став­лення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов’язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.

Розробки виховних заходів https://drive.google.com/drive/folders/0B3g2Bpg50b8-aUN2LXd5TVZhZUE?usp=sharing

Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі есте­тичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецт­вом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підпри­ємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв’язання, готовність до творчої діяльності, конку­рентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

Робота з батьками https://drive.google.com/drive/folders/0B3g2Bpg50b8-RFpSUHExUUwxM1E